Een visie op de dorpskernen

Kwalitatieve en duurzame dorpskernen in een groene gemeente

Het bestuur wenst in te zetten op een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van de dorpskernen. De aandacht gaat daarbij uit naar kernversterking met behoud van het dorpse karakter van de gemeente waarbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen een- en meergezinswoningen.

  • In de dorpskernen zijn ééngezinswoningen de norm. Er wordt ook gestreefd naar een gezonde mix van functies. Meergezinswoningen kunnen bijdragen tot een kwalitatieve verdichting van de dorpskernen.
  • Mobiliteit is een belangrijk aspect van goede ruimtelijke ordening. Aandacht zal uitgaan naar de zwakke weggebruiker met nadruk op de trage wegen doorheen de dorpskernen.
  • Ontwikkelingen in de dorpskernen moeten op een duurzame en energiebesparende manier gebeuren.
  • Schilde is een groene gemeente. Door de opmaak van een natuurplan wenst het bestuur het groene karakter te behouden, natuur te verbinden en verder te versterken. Het bestuur wenst dat projecten bijdragen tot het natuurplan in de vorm van een financiële last waarmee de acties uit het natuurplan kunnen gerealiseerd worden.

Beleidsnota biedt houvast tot planologische oplossing

Deze beleidsnota vormt de basis voor een verordenend instrument. Er wordt gewerkt aan een planologische oplossing voor de dorpskernen door de opmaak van een verordening al dan niet aangevuld met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De planningsprocedure neemt echter enkele jaren in beslag. Om de ontwikkeling kwaliteitsvol en duurzaam te laten verlopen, wenst het bestuur met een beleidsmatig gewenste ontwikkeling een kader te schetsen voor toekomstige ontwikkelingen in de dorpskernen.

Beleidsnota als toetsingskader voor meergezinswoningen en groepswoningbouwprojecten

Totdat er een planologische oplossing is, geldt de beleidsnota dorpskernen.

In de beleidsnota:

  • worden aanvragen getoetst op basis van 5 elementen: buurt, buur, terrein, mobiliteit en parkeren (woningtypetoets).
  • wordt aandacht besteed aan een ruimtelijk verantwoorde en duurzame inpassing van de projecten op basis van aspecten ‘goede ruimtelijke ordening’ en klimaatvriendelijkheid. Voorbeelden zijn een efficiënt ruimtegebruik, afgescheiden afvalberging, parkeernormen, gebruik van duurzame materialen, stimuleren van hernieuwbare energietechnieken, …
  • wordt een financiële last opgelegd aan projecten als bijdrage aan het versterken van de natuur in de gemeente.

Wat zijn de voordelen van deze beleidsnota?

Transparantie en gelijke behandeling: de ambtenaren van ruimtelijke ordening gebruiken de beleidsnota voor het adviseren van kandidaat-bouwheren. Zo krijgt elke kandidaat dezelfde informatie.
Snelheid en rechtszekerheid: een investeerder weet met welke aspecten hij moet rekening houden voor een vlotte afhandeling van zijn aanvraag.
Controle over bouwprojecten: ongewenste ontwikkelingen worden afgeremd tot er een planologische oplossing is. Er wordt gewaakt over woonkwaliteit, esthetische kwaliteit en duurzaamheid.