Gedeelde huisvesting voor kinderen van co-ouders

Wat 

Bij co-ouderschap kunnen gescheiden ouders in principe op een evenwaardige manier tijd investeren in de opvoeding van hun kind(eren). De regeling impliceert echter dat, zelfs als de betrokken kinderen bij elke ouder evenveel tijd doorbrengen, zij slechts bij één van de ouders gedomicilieerd kunnen zijn. Als de gescheiden ouders in een verschillende gemeente wonen, kan dat leiden tot problemen. 

Zo worden in gemeenten vaak bepaalde voordelen toegekend aan de eigen inwoners. Voorbeelden daarvan zijn kortingen voor sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden. Omdat het kind niet gedomicilieerd is bij de andere ouder, kan er geen beroep gedaan worden op deze eventuele voordelen gekoppeld aan het verblijf.

Om tegemoet te komen aan deze problematiek werd er in het Rijksregister een nieuw informatietype (IT 021 – gedeelde huisvesting van minderjarigen) gecreëerd.

Hoe 

In het dossier van het kind wordt het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dit wordt vervolgens automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem (of haar) verblijft. Vanzelfsprekend verschijnt de vermelding ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is.
 

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders.  Enkel indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden. Er zijn geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gegeven wordt evenmin vermeld op attesten of identiteitsdocumenten.

Op deze manier weten gemeentebesturen welke minderjarige kinderen voor bepaalde periodes – meestal de helft van de tijd – op hun grondgebied verblijven en kunnen ze dus aan dit verblijf bepaalde voordelen toekennen.

Let op: er worden geen andere fiscale of sociaalrechtelijke voordelen aan dit verblijfsregister gekoppeld.

 

U maakt hiervoor een afspraak met de dienst burgerzaken. Dit kan telefonisch via 03 380 16 54.