Openbaarheid van bestuur

Wat 

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook elk gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft ook elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur:
 

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid is de verzamelnaam voor de maatregelen die door het bestuur op eigen initiatief (zonder dat ernaar gevraagd wordt) worden genomen om op die manier het grote publiek te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het infoblad, gemeentelijke brieven, informatievergaderingen,....
 

Passieve openbaarheid van bestuur

Passieve openbaarheid komt erop neer dat het bestuur informatie verstrekt op verzoek van de burger. Iedere burger heeft immers het recht bestuursdocumenten die uitgaan van de gemeente te raadplegen volgens de voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit houdt in dat u ter plaatse documenten in kunt zien, er uitleg over kunt krijgen en er een fotokopie van kunt ontvangen. 

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar en kunt u als inwoner dan ook gewoon komen inkijken. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de gemeenteraad, de beleidsnota, het meerjarenplan, de gemeentelijke reglementen, de ruimtelijke plannen enz.

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de privacy te waarborgen.

Hoe 

Een aanvraag om een document in te kijken, uitleg of een afschrift te krijgen moet u schriftelijk indienen. Wij laten u dan vervolgens weten of u het document mag inkijken en hoe u dit best aanpakt. Het is de algemeen directeur die een beslissing neemt inzake de aanvraag. 

U krijgt binnen de 20 dagen een antwoord. Als uw vraag onvolledig of te algemeen is, vragen we u om bijkomende informatie. De termijn kan verlengd worden tot 40 dagen als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of te toetsen aan de uitzonderingen. Is de beslissing negatief, dan kunt u beroep aantekenen.