Projectsubsidie

Wat 

Verenigingen, projectgroepen of inwoners die projecten met een culturele of gemeenschapsvormende meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden 
 1. Het project gaat door op het grondgebied van Schilde of kan een link met de gemeente aantonen.
 2. Het project moet publiekelijk toegankelijk zijn. In het geval dat voor het project inkomgeld wordt gevraagd, moet het project deelnemen aan de vrijetijdspas.
 3. De noodzaak voor financiële ondersteuning bij de realisatie van het project is aantoonbaar en opvolgbaar.
 4. Het project houdt rekening met een aantal thema’s die de gemeente belangrijk vindt: creativiteit, vernieuwing, verruiming van publieksbereik, samenwerking en uitstraling.
 5. Eenzelfde project kan slechts eenmaal per jaar een projectsubsidie krijgen.
 6. De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Indien de aanvrager een projectgroep of een inwoner is, gebeurt de betaling op een bankrekening op naam van het project.
 7. Het project streeft geen commercieel doel na.
 8. Het project krijgt geen subsidie via een ander gemeentelijk kanaal, noch wordt georganiseerd door een overheidsbestuur.
Hoe 
 1. U dient een AANVRAAG voor een projectsubsidie in bij het evenementenloket.
 2. ONDERZOEK - Uw dossier wordt onderzocht op volledigheid.
 3. ADVIES - Uw dossier wordt ter advies voorgelegd aan de betrokken gemeentelijke adviesraad. 
 4. GOEDKEURING - Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 5. BETALING EERSTE SCHIJF – Zeventig procent van de toegekende projectsubsidie wordt betaald binnen de twee maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
 6. CONTROLE – Uiterlijk drie maanden na afloop van het project bezorgt u de verantwoordingsstukken aan het evenementenloket.
 7. BETALING TWEEDE SCHIJF – De overige dertig procent van de toegekende projectsubsidie wordt betaald. Indien blijkt dat het project met winst afsluit, wordt het saldo van 30% niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald.