Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelenzang

Gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de twee historisch gegroeide horecazaken gelegen op het kruispunt Wijnegemsteenweg - Broekstraat. 

Doelstelling is het bieden van een eenduidig planologisch kader inzake de ontwikkelingsmogelijkheden van deze horecazaken waarbij randvoorwaarden worden opgelegd in functie van de aanpak van ruimtelijke knelpunten zoals de parkeerdruk.

Huidige fase RUP: ontwerp en openbaar onderzoek

Op 18 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Schilde het ontwerp van RUP De Vogelenzang voorlopig vastgesteld. Er wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van 1 februari tot en met 1 april 2021.

Opmerkingen en bezwaren indienen

Iedereen kan tot en met donderdag 1 april 2021 opmerkingen of bezwaren formuleren op volgende manieren:

  • digitaal via het online invulformulier
  • per aangetekend schrijven gericht aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van Schilde (Gecoro Schilde), Brasschaatsebaan 30 te 2970 Schilde
  • op papier, gericht aan Gecoro Schilde, en tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het onthaal in het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30 te 2970 Schilde

Documenten fase ontwerp

De recentste versie van de procesnota vindt u hier.

De fysieke documenten kunnen ook na het maken van een afspraak ingekeken worden op de dienst ruimte op het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30 te Schilde) tijdens de openingsuren.

 

Vorige fasen RUP

Raadpleging publiek en participatie

De publieke raadpleging en participatie vormden een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP. Van 25 februari tot en met 26 april 2019 vond de publieke raadpleging over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelenzang plaats. In die periode konden er reacties geformuleerd worden op startnota (met bijlage 1) en procesnota. Op 13 maart 2019 vond er een publiek participatiemoment plaats in zaal De Caters in het Dorpshuis (Kerkstraat 24 te Schilde). U kunt het verslag hier raadplegen. 

Scopingnota

De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. De adviezen en inspraakreacties werden verwerkt in de scopingnota.

Opmaak voorontwerp-RUP

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota wordt verder gewerkt aan het voorontwerp-RUP. Het voorontwerp-RUP werd voorgelegd aan een schriftelijke adviesronde.