Vergunning voor een taxidienst

Op 8 november 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet Individueel Bezoldigd Personenvervoer goed. Het nieuwe taxidecreet, dat in voege trad op 1 januari 2020, biedt kansen voor een uitgebreider taxiaanbod.

Uitbaten van een taxidienst

Wat

Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning van de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten verplicht. De vergunning heeft betrekking op min. 1 voertuig.

Voorwaarden

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe een vergunning aanvragen?

Alvorens een aanvraag in te dienen dient de kandidaat-exploitant een keuze te maken welke dienst hij/zij wil uitoefenen.

Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen, dewelke vervat zijn in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

 • straattaxi: deze vorm van uitbating gebeurt via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
 • standplaatstaxi: parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken dient de kandidaat-exploitant een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is. (is dit in Schilde wel aanwezig?)
 • OV-taxi: is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
 • ceremonieel vervoer: een taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.

Een exploitatievergunning aanvragen doe je in de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is, door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid
Bekijk zeker eerst de handleiding voor de digitale aanvraag via het portaal: Handleiding exploitant

Behandelingstermijn

De vergunning wordt, mits volledigverklaring, binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd.

Kosten

De uitbater van een taxidienst betaald jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: 250 euro
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: 250 euro
  tot 1 januari 2025 voor voertuigen met:
  • min. ecoscore 74 voor voertuig met 5 passagiers
  • min. ecoscore 71 voor voertuig met 5+ passagiers
  • min. ecoscore 61 voor minibus met 5+ passagiers

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Werken als chauffeur voor een taxidienst

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas aan te vragen moet de kandidaat-bestuurder:

 • min. 2 jaar in bezit zijn van een rijbewijs
 • een geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer hebben
 • een uittreksel uit het strafregister voorleggen (jaarlijks te bezorgen aan de bevoegde dienst)
 • taalkennis niveau B1 hebben (niveau A2 is toegestaan het eerste jaar van aanvraag mits erewoordverklaring om binnen het jaar niveau B1 te behalen)

Hoe

De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Een bestuurderspas aanvragen doe je door aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid.

Kosten

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

De retributies wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Wat met vergunning voor 1 januari 2020?

Vergunningen afgeleverd voor 1 januari 2020, de zogenaamde Taxi- en VVB-vergunningen, zijn onderhevig aan een gemeentebelasting van 250 euro per voertuig. Deze belasting blijft gelden voor de looptijd van de vergunning.